Spevníková komisia

Slávo Král
tel.: 0903 906 986
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Spevník - 400 kresťanských piesní
© Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
Pripravila spevníková komisia BJB
Bratislava 2014
Prvé vydanie
ISBN 978-80-971570-5-0
EAN 9788097157050

 spevnik

spevnik2

Spevník bol uvedený do užívania s pódiovými modlitbami na Konferencii delegátov zborov BJB v SR a Oblastnej konferencii konanej dňa 13.4.2014 v Jelšave.

spevnik2014

Pomôcka - Piesne v Spevníku 400 kresťanských piesní zo spevníka Bratské piesne

Úvod spevníka:
„Haleluja! Spievate Hospodinovi novú pieseň, chválospev o Ňom v zhromaždení zbožných." (Ž 149,1)
Výzvy k oslave Boha piesňami, spievaním, podobné tejto citovanej, sú na mnohých miestach písma. My môžeme teraz tie nové aj známe piesne spievať pomocou tohto nového spevníka, ktorý dostávame z Božej milosti do rúk.
Oslava Pána piesňami je podľa Božej vôle. Nie je to príkaz, ale dar a príležitosť vyjadriť svoje emócie, radosti, žiale, pocity, svoj úžas, svoje prežívanie a úvahy o Božích pravdách cez pieseň.
V písme vidíme mnoho príkladov, ako Boží ľud, starozákonný Izrael aj novozmluvná cirkev tak robili a spievali Bohu pri rôznych príležitostiach. Spev bol a je neoddeliteľnou charakteristikou a súčasťou aj našej baptistickej zbožnosti, čo vyjadruje aj tradovaný výrok: „Kde sa dvaja baptisti stretnú, spievajú štvorhlasne."
Tento „Spevník 400 kresťanských piesní" je po štyroch spoločných česko-slovenkých spevníkoch („Duchovní písně" - Brno 1907; „Bratrské písně" - Bratislava 1923; „Piesne Duchovné" - Philadelphia 1947 a „Bratské piesne" - Praha 1971) v poradí piatym spevníkom vydaným a používaným Bratskou jednotou baptistov, ale prvým v tomto 21. storočí a prvým, v ktorom sú všetky texty v slovenčine. Veríme, že tento spevník prispeje nielen k udržaniu spevu a spievania v našich zboroch a rodinách v prostredí, kde sa spontánne spieva čoraz menej, ale že bude prostriedkom k povzbudeniu a rozvíjaniu hudby a spevu ako neoddeliteľnej súčasti nielen našich bohoslužieb, ale celého nášho života.
Ďakujeme členom spevníkovej komisie a všetkým, ktorí spolupracovali na vzniku tohto spevníka za ich dlhoročnú a obetavú prácu.
Prosíme Pána, aby prostredníctvom tohto spevníka dával svoje požehnanie do života a misie našich zborov a všetkých ľudí v našej krajine.
Za Radu BJB v SR
Ján Szőllős
predseda Rady

Som vďačný Pánu Bohu, že môžeme dať do rúk sestrám, bratom i ďalším záujemcom „Spevník 400 kresťanských piesní, ktorý je výsledkom práce spevníkovej komisie a jej spolupracovníkov v rokoch 2003 - 2014.
Centrum práce na spevníku bolo v Bratislave, kde spevníková komisia sústredila všetok potrebný materiál. Členmi užšej komisie boli Ľudmila Šramová, Ľubo Šramo, Branislav Kráľ a Slávo Kráľ. Veľkým prínosom bola spolupráca hlavne s Janou Nagajovou a Ivanom Valentom.
Piesne v spevníku boli vybrané prevažne z doteraz používaného spevníka Bratské piesne. Prieskum ukázal, že z tohto spevníka sa pravidelne spievalo približne len 20 % piesní. Preto sme pri výbere brali do úvahy ich obľúbenosť v našich zboroch na celom Slovensku. Pri spracovávaní piesní sme zistili, že časom niektoré z nich rôznymi úpravami stratili prvotný charakter. Podľa možnosti sme sa im snažili vrátiť melodickosť podľa pôvodného zámeru autora. Spevník sme obohatili piesňami zahraničných, ale aj slovenských autorov.
Piesne v spevníku sú zoradené do tematických skupín. Orientáciu pri ich vyhľadávaní uľahčuje zoznam biblických pojmov s prepojením na Božie slovo. V registri autorov možno nájsť charakteristické údaje o autoroch jednotlivých piesní. V abecednom zozname sú piesne zoradené nielen podľa názvov, ale aj podľa začiatočných slov jednotlivých piesní.
Chcem poďakovať všetkým členom spevníkovej komisie, ako aj zástupcom jednotlivých zborov a domácim či externým spolupracovníkom, ktorých spoločnou snahou bolo, aby tento spevník slúžil na Božiu oslavu, duchovné prebudenie a ako svedectvo o Božej láske. Ďakujeme aj Cirkvi bratskej, Cirkvi adventistov s.d., Evanjelickej cirkvi a.v. a Kresťanským zborom za súhlas s použitím ich hudobných materiálov. Je naším prianím, aby sa tento spevník stal neoddeliteľnou súčasťou našich zhromaždení a domácností na slávu Božiu.
Slávo Kráľ
predseda spevníkovej komisie

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk