Pomoc pre dušu

Mám depresiu

Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje.
Žalm 34:18

Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha.
Žalm 34:19

Som chorý

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom.
Žalm 103:2-5

Hľadám lásku a pochopenie

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.
Ján 3:16-17

Hľadám pokoj

On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. 
Izaiáš 53:5

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.
Ján 14:27

 

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk