Chlieb náš každodenný


Sobota 17. novembra 2018

Mt 6,1-6

Jn 11,28-44

Iba pozlátka

"... Aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí" (Mt 6,4).

Katka sa veľmi snažila, aby ju ľudia obdivovali. Takmer vždy bola veselá a túžila, aby si to ľudia všimli a ocenili jej radostný prístup k životu. Niektorí ju uznávali, lebo ju videli pomáhať ľuďom v spoločenstve. Keď však nastala chvíľa otvorenosti, Katka priznala: "Milujem Pána, ale akosi cítim, že môj život je len pozlátka." V pozadí jej snahy vyzerať pred druhými dobre bol do veľkej miery pocit neistoty. Katka uznala, že ju to veľmi vyčerpáva.

Pravdepodobne každému z nás je to do istej miery známe, pretože nie je možné mať vždy dokonalé motívy. Milujeme Pána i ľudí, ale je v tom primiešaná túžba byť ocenený a chválený.

Ježiš hovoril o ľuďoch, ktorí dávajú, modlia sa a postia kvôli tomu, aby ich iní videli (Mt 6,1-6). V Kázni na vrchu učil, že máme dávať v skrytosti, modliť sa k Otcovi v skrytosti a keď sa postíme, tak nie tak, aby to každý videl (v. 4,6,16). Služba sa najčastejšie koná verejne, ale snáď i malá skrytá láskavosť nám môže pomôcť nájsť uspokojenie v Božom ocenení. Ten, ktorý nás stvoril a miluje, vidí všetko dobré, čo sme vykonali a ocení nás za to.

Drahý Pane, prosím, odpusť mi, že viac túžim po chvále od iných, než od Teba. Prosím, pomôž mi v mojom úsilí o čisté motívy.

Myšlienka: Túžba páčiť sa Bohu by mala byť naším najväčším motívom Ho poslúchať.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny