Chlieb náš každodenný


Nedeľa 25. júna 2017

1Pt 3,7-12

Ž 28

Šokujúca úprimnosť

"... Preukazujte im úctu, pretože sú spolu s vami dedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať" (1Pt 3,7).

Na začiatku bohoslužieb poprosil kazateľ jedného z členov staršovstva, aby sa pomodlil. Muž však všetkých prekvapil svojou odpoveďou: "Prepáčte, ale celú cestu do kostola som sa hádal s manželkou, takže nie som v stave modliť sa." Bol to nepríjemný moment. Kazateľ sa pomodlil a program pokračoval. Kazateľ neskôr sľúbil, že predtým, než niekoho vyzve k verejnej modlitbe, vždy sa ho na to najprv osobne opýta.

Tento muž preukázal udivujúcu úprimnosť na mieste, kde by bolo jednoduchšie zachovať sa pokrytecky. Tento príbeh je však pre nás aj dôležitou lekciou o modlitbe. Boh je milujúci Otec. Ak si ja ako manžel nectím svoju manželku - milovanú Božiu dcéru - prečo by mal jej nebeský Otec vypočuť moje modlitby?

Apoštol Peter prikazuje mužom, aby sa správali k svojím ženám s úctou, pretože sú spolu s nimi dedičkami Krista. "... Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať" (1Pt 3,7). Z toho vyplýva, že vzťahy ovplyvňujú náš modlitebný život.

Čo keby sme nedeľné úsmevy a masku nábožnosti zamenili za osviežujúcu úprimnosť k svojim bratom a sestrám? Čo bude môcť Boh vykonať cez nás, keď sa budeme modliť a učiť milovať druhých tak, ako milujeme samých seba?

Otče, Ty miluješ všetky svoje deti, ale my sa často hádame a nevieme sa dohodnúť. Nauč nás správať sa k iným s úctou a láskou, aby svet videl zmenu, ktorú v nás konáš. Nauč nás modliť sa.

Myšlienka: Modlitba je úprimný rozhovor s Bohom.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny