Chlieb náš každodenný


Pondelok 23. júla 2018

Kol 4,7-18

Sdc 2,1-23

Neboli ste ocenení?

"Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!" (Mt 5,16)

Úspechy klasického filmu sa do veľkej miery dajú pripísať Marni Nixon, ktorá pretlmočila hlasy všetkých hlavných ženských postáv do domáceho jazyka. Jej obrovský prínos zostal po dlhý čas nedocenený.

V Tele Kristovom budú vždy ľudia, ktorí budú verne podporovať iných a ktorí vykonávajú viditeľnejšie úlohy. Apoštol Pavol sa vo svojej službe spoliehal presne na takých ľudí. Medzi nich patril aj pisár "...Tercius, ktorý napísal tento list" (Rim 16,22). Epafrasove ustavičné modlitby "za scénou" boli neodmysliteľným základom pre Pavla a prvotnú cirkev (Kol 4,12-13). Lýdia otvorila svoju domácnosť a pozvala Pavla a Timoteja do svojho príbytku (Sk 16,14 a 15). Pavlova práca by bola oveľa ťažšia bez podpory, ktorú dostával od svojich spolu-služobníkov v Kristovi (v. 7-18).

Možno nie vždy budeme vykonávať viditeľné úlohy, no napriek tomu môžeme vedieť, že Bohu sa páči, keď poslušne zohrávame svoju podstatnú úlohu v Jeho pláne. Keď budeme "...pevní, neochvejní, stále horlivejší v Pánovom diele..." (1Kor 15,58), nájdeme hodnotu a zmysel v našej službe, pretože bude prinášať slávu Bohu a zároveň bude k Nemu priťahovať iných (Mt 5,16).

Pane, pomôž mi poslušne a verne vykonávať úlohu, ktorú si pre mňa určil.

Myšlienka: Tajomstvom skutočnej služby je zostať verným na každom mieste, kde nás Boh postaví.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny